Toelichting indexering 2020

Ontwikkelingen in de kostprijs van onze dienstverlening leidt tot aanpassing van onze servicetarieven voor het komende jaar.

Onze prijsindexatie is tot stand gekomen uit de onderhandelingen tussen de werkgevers- en werknemersorganisatie uit de metaalsector. Voor de volledigheid willen wij u informeren wat de twee belangrijkste uitkomsten zijn.

  1. Het loonakkoord zegt dat er een loonindexatie plaatsvindt per 1 december 2019 van 3,5% en opnieuw op 1 juli 2020 van 3,5%. Genormaliseerd betekent dit een stijging van de loonkosten van 5,25% voor 2020.
  2. Naast deze loonstijging krijgt de metaalsector ook te maken met een generatiepact waarbij oudere werknemers in de gelegenheid gesteld worden om 80% te werken en daarvoor 90% loon te ontvangen en waarbij de pensioenopbouw 100% blijft. Dit is slechts een van de varianten. De kosten voor dit generatiepact liggen bij de werkgever.

U zult begrijpen dat dit een enorme financiële impact heeft voor onze organisatie.

Desondanks hebben wij besloten de prijsindex te beperken tot 3,5% met ingang van 1 januari 2020.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.


Met vriendelijke groet,

ASSA ABLOY Entrance Systems