Juridische kennisgeving

Dit is een juridische kennisgeving voor de website assaabloyentrance.nl die wordt aangeboden door ASSA ABLOY Group ("ASSA ABLOY"), herzien op 25 mei 2018.

Wat je moet weten, in het kort: op deze website biedt ASSA ABLOY online informatie die eigendom is van ASSA ABLOY of andere partijen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stem je ermee in juridisch gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze juridische kennisgeving. Hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacykennisgeving en het cookiebeleid.

Gezien het dynamische karakter van onze organisatie behouden wij ons het recht voor om op elk moment te stoppen met onderdelen of functies van deze website, waaronder de privacyverklaring; juridische kennisgeving en cookiebeleid, of hierin wijzigingen aan te brengen. Dergelijke wijzigingen van onderdelen of functies van deze website of aanpassingen in de privacyverklaring of juridische kennisgeving zijn direct van kracht vanaf het moment van plaatsing en mogelijk is een vervangende functie niet beschikbaar.

Een meer gedetailleerde juridische uitleg wordt hieronder gegeven.

1. Auteursrecht en handelsmerken

De inhoud van deze website (de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, handelsmerken, merken, logo's en software worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Het eigendom van de Inhoud wordt niet overgedragen op jou of andere gebruikers van deze website, maar blijft berusten bij ASSA ABLOY of een derde partij die eigenaar is van de materialen die op deze website vermeld worden.

ASSA ABLOY is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en de producten en diensten van het bedrijf die op deze site worden genoemd. Deze namen worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Je bent gemachtigd om de Inhoud te bekijken, per e-mail te verzenden, te downloaden en af te drukken, maar uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan tot gevolg hebben dat wetgeving inzake auteursrecht of merkenrecht of overige wetgeving wordt overtreden. Bij het e-mailen, downloaden of afdrukken van de Inhoud dien jij ook alle informatie met betrekking tot auteursrechten en andere juridische kennisgeving die in de Inhoud worden vermeld te vermelden, waaronder alle auteursrechtinformatie onder aan de pagina.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASSA ABLOY mag deze Inhoud niet worden gekopieerd, getranscribeerd, opgeslagen in een opslagsysteem, vertaald in een andere (programmeer) taal, verzonden in enige vorm of op enige manier (elektronisch, mechanisch, fotografisch of anderszins), verkocht of gedistribueerd. Je mag de Inhoud niet verkopen of aanpassen of deze reproduceren, weergeven, in een openbare voorstelling verwerken, distribueren of op andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud ervan te “framen” en je stemt ermee in geen onderdelen van deze website naar een server te kopiëren. Verder stem je ermee in op geen enkele wijze namen, logo's of handelsmerken van ASSA ABLOY te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ASSA ABLOY.

2. Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Inhoud op andere websites of in andere computernetwerken is expliciet verboden. Het is echter wel toegestaan HTML-hyperlinks naar deze website op jouw website te plaatsen, overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. Je krijgt hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en intrekbaar recht om met een link naar deze website te verwijzen. Je stemt ermee in om links naar deze websites niet zodanig te presenteren dat deze geassocieerd worden met reclame of een goedkeuring lijken te impliceren voor een organisatie, product of dienst. Je stemt ermee in geen links naar deze website te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, beledigend of kwaadwillend zou bestempelen. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor deze licentie in het algemeen, of jouw recht op het gebruik van specifieke links, te allen tijde in te trekken. Indien ASSA ABLOY deze licentie intrekt, stem je ermee in om al uw links naar deze website direct te verwijderen en uit te schakelen.

Als jij de Inhoud gebruikt op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, kan het zijn dat je de wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht of overige wetgeving overtreedt. Als dit het geval is, trekt ASSA ABLOY uw toestemming voor het gebruik van deze website automatisch in, en is ASSA ABLOY gerechtigd jou te verzoeken kopieën van (delen van) de Inhoud direct te vernietigen. Alle rechten die niet expliciet door deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

3. Disclaimer

ASSA ABLOY AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE RESULTATEN DIE VERKREGEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK OF DE AFHANKELIJKHEID VAN DEZE WEBSITE OF DE AFGEBEELDE OF VERSPREIDE INHOUD VAN DEZE WEBSITE. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS DAN OOK GEHEEL OP EIGEN RISICO.

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD EN DE SERVICES VAN DEZE WEBSITE WORDEN DOOR ASSA ABLOY “AS IS” GELEVERD, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR. ASSA ABLOY GEEFT, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ASSA ABLOY BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, CONTINUÏTEIT OF TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, SERVICES, SOFTWARE, TEKST, AFBEELDINGEN, LINKS OF COMMUNICATIE DIE OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DEZE SITE WORDEN GEBODEN. JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET TREFFEN VAN VOORZORGSMAATREGELEN OM DE DOOR JOU VERKREGEN INHOUD VAN DEZE SITE TE BESCHERMEN TEGEN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE COMPUTERCODE VAN DESTRUCTIEVE AARD.

Noch ASSA ABLOY noch aan ASSA ABLOY gelieerde personen of bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit jouw gebruik of verhindering van het gebruik van deze website, of de inhoud, services of materialen die op of door deze website worden geboden (“deze bescherming”). Deze bescherming dekt ook claims gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid en elke andere juridische theorie, ongeacht het feit of ASSA ABLOY gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schades. De bescherming is van toepassing op alle verliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, bijzondere en strafschade; schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel of dood door schuld; winstderving; en schade ten gevolge van gegevensverlies of bedrijfsonderbrekingen.

4. Link naar andere websites; reclame

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden aangeboden als service en impliceren niet dat ASSA ABLOY de inhoud van of verstrekt door deze website van derden onderschrijft. Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden; wij bekijken, controleren of beheren de materialen van websites van derden niet; wij geven geen verklaringen betreffende inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van de materialen op websites van derden.

Als jij besluit om via deze site gelinkte websites van derden te bezoeken, doe je dat op jouw eigen risico. Op jouw gebruik van websites van derden zijn de respectieve Gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden van toepassing, inclusief de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze websites.

Indien deze site ervoor kiest advertenties van derden te tonen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geeft deze site geen goedkeuring voor producten of verklaringen betreffende de nauwkeurigheid, legitimiteit van materialen in of gelinkt aan advertenties op deze site.

5. Social Media Widgets

De website kan social media widgets gebruiken om het gebruikers mogelijk te maken content van onze website te delen op diverse sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.). Om inzicht te krijgen in de manier waarop en welke informatie wordt verzameld, en welke cookies door derden worden geplaatst, raadpleeg je het privacybeleid van het bijbehorende sociale netwerk.

6. Contact informatie

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze juridische kennisgeving, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.