Privacyverklaring kandidaten

Wat is het doel van deze privacyverklaring?

ASSA ABLOY Entrance Systems zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ASSA ABLOY Entrance Systems de persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt, die wij in verband met jouw sollicitatie van u ontvangen, en hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

Het is belangrijk te weten dat jij bepaalde rechten hebt met betrekking tot ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Deze rechten omvatten:

 • toegang tot jouw persoonlijke gegevens;
 • bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens;
 • beperking van onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens;
 • rectificatie van jouw persoonlijke gegevens;
 • wissen van jouw persoonlijke gegevens;
 • en het recht op overdracht van de gegevens.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, ben jij gerechtigd een klacht in te dienen bij een officiële instantie voor gegevensbescherming. Jouw rechten worden hieronder nader toegelicht.

Wat betekenen “persoonlijke gegevens” en de “verwerking van persoonlijke gegevens”?

De term "persoonlijke gegevens" zoals gebruikt in deze privacyverklaring is elke informatie die – op zich of in combinatie met andere informatie – kan worden herleid tot een levend persoon, alsook alle andere gegevens die als persoonlijke gegevens worden beschouwd volgens de wet die van toepassing is op ASSA ABLOY Entrance Systems. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die in welke vorm dan ook worden beschouwd als verwerkt onder de relevante wetgeving met betrekking tot jou als sollicitant, met inbegrip van persoonlijke gegevens die worden bewaard, opgeslagen, verzameld, overgedragen, openbaar gemaakt of anderszins behandeld.

Welke persoonsgegevens zal ASSA ABLOY Entrance Systems gebruiken, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis?

Welke persoonlijke gegevens verzamelt ASSA ABLOY Entrance Systems?

Wanneer jij solliciteert op een vacature bij ASSA ABLOY Entrance Systems, verzamelen wij jouw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verzamelen wij de persoonlijke gegevens die jij vrijwillig bij jouw sollicitatie verstrekt via het sollicitatieformulier, zoals een foto van jou, jouw geslacht, link naar het LinkedIn-profiel en andere informatie die je in jouw CV opneemt, dan wel die jij ons bij jouw sollicitatie verstrekt.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden zullen de persoonlijke gegevens worden verzameld?

Wij zullen de hierboven vermelde persoonlijke gegevens verzamelen om jouw sollicitatie te verwerken en wij baseren deze verwerking op jouw toestemming. Het staat je altijd vrij om uw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door ASSA ABLOY Entrance Systems zonder opgave van redenen in te trekken. Als jij jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door ASSA ABLOY Entrance Systems intrekt, moet jij er rekening mee houden dat ASSA ABLOY Entrance Systems jouw sollicitatie niet in behandeling kan nemen.

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken voor statistische analyses van demografische gegevens van kandidaten, controle van jouw achtergrond en de beoordeling van jou als kandidaat, op basis van het legitieme belang van ASSA ABLOY Entrance Systems. Wij zijn tot de slotsom gekomen dat ons legitieme belang niet in strijd is met jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Je kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens. Je kunt bezwaar maken tegen onze verzameling van persoonlijke gegevens voor deze doeleinden. Als wij echter geen achtergrondonderzoek kunnen doen, of een kandidaat niet kunnen beoordelen, betekent dit dat wij jou als kandidaat geen functie kunnen aanbieden.

Hoe lang zal ASSA ABLOY Entrance Systems uw persoonlijke gegevens bewaren?

De persoonlijke gegevens die zijn verzameld en opgeslagen voor wervings­doeleinden worden na uiterlijk 4 weken na het afronden van de wervingsprocedure verwijderd, behalve als jij in dienst komt van ASSA ABLOY Entrance Systems. In dat geval moet jij er rekening mee houden dat wij jouw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met de ASSA ABLOY Entrance Systems Privacyverklaring voor medewerkers.

Overdracht van persoonlijke gegevens
Voor de genoemde doeleinden kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bedrijven binnen de ASSA ABLOY Groep. Indien van toepassing kunnen wij persoonlijke gegevens als jouw naam en e-mailadres ook doorgeven aan geselecteerde externe leveranciers voor verwerking in verband met de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld ter beoordeling of voor achtergrondonderzoek.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld en opgeslagen, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van jouw sollicitatie naar de specifieke functie binnen de ASSA ABLOY Groep.

Jouw persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan en verwerkt worden door derden en dienstverleners van ASSA ABLOY Entrance Systems (gegevensverwerkers), om hen in staat te stellen de door ons verlangde diensten te verlenen. Tot deze aangevraagde diensten kunnen rekruteringsbedrijven, headhunters en assessmentbureaus behoren. Alleen persoon­lijke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacy­verklaring worden vermeld, zullen aan deze bedrijven worden verstrekt. Alle externe dienstverleners dienen zich te houden aan onze instructies en de van toepassing zijnde schriftelijke overeenkomst met de gegevensverwerker, alsook alle andere overeenkomsten die tussen ASSA ABLOY Entrance Systems en de betreffende leverancier tot stand zijn gekomen. Zij moeten passende technische en organisatorische maatregelen implementeren voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze sollicitanten.

ASSA ABLOY Entrance Systems neemt maatregelen voor de bescherming van alle persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan derden of bij de overdracht naar een ander land, overeenkomstig de wettelijke regelingen voor gegevensbescherming als hierboven vermeld.

 

Wie heeft er toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alleen beschikbaar voor bevoegde medewerkers die een functie vervullen waarbij zij dergelijke gegevens moeten verwerken voor de vervulling van hun werk. Deze werknemers zullen alleen toegang krijgen in over­een­stemming met de beginselen van "least privilege", wat betekent dat zij alleen persoonlijke gegevens kunnen oproepen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Persoonlijke gegevens zijn daarom alleen toegankelijk voor medewerkers die met werving te maken hebben en voor de managers binnen de afdeling/divisie waar de sollicitant naar een vacature sollici­teert.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Recht op inzage en rectificatie

Jij hebt het recht toegang te vragen tot jouw persoonlijke gegevens. Dit omvat het recht te worden geïnformeerd of er al dan niet persoonlijke gegevens over jou worden verwerkt, welke persoonlijke gegevens dit zijn en met welk doeleinde ze verwerkt worden.

Je hebt het recht persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Zodra wij op de hoogte zijn van de verwerking van onjuiste persoonlijke gegevens over jou, zullen we deze persoonlijke gegevens altijd zonder onnodige vertraging corrigeren en jou hierover informeren.

Recht op verwijdering van gegevens

Je kunt ons verzoeken om jouw persoonlijke gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld:

 • als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • als de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming en je jouw toestemming voor een specifiek proces intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens;
 • als je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens indien wij geen hoger legitiem belang hebben, de verwerking onwettig is of de persoonlijke gegevens moeten worden gewist zodat wij kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij vragen over jouw recht gegevens te laten verwijderen, kun je contact opnemen met ASSA ABLOY Entrance Systems. Wij kunnen jouw verzoek afwijzen als de verwerking is toegestaan of vereist is volgens de wet of op een andere relevante juridische basis.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen. Als jij hiertegen bezwaar aantekent, zullen wij jouw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat hiervoor dwingende legitieme gronden bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen of rechten en vrijheden, of als we deze nodig hebben om juridische vorderingen te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op beperking

Je kunt ons in de volgende situaties verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:

 • indien de verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • als jij van mening bent dat de persoonlijke gegevens niet correct zijn;
 • als jij van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is;
 • indien jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op basis van ons legitiem belang.

Recht op overdracht van gegevens

Indien jij om toegang verzoekt tot persoonlijke gegevens die je zelf hebt verstrekt en deze persoonlijke gegevens automatisch en/of in overeenstemming met een overeenkomst tussen jou en ASSA ABLOY Entrance Systems zijn verwerkt, kun je verlangen dat de gegevens worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat en tevens verzoeken dat de persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien dit technisch mogelijk is. 

 

Hoe doe ik een beroep op mijn rechten?

ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland, KvK 37040444, 0904610 en 09046108, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Verzoeken tot uitoefening van jouw rechten zoals hierboven vermeld, moeten worden gericht aan ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland (Postbus 159, 1700 AD Heerhugowaard), in een gesloten envelop t.a.v. Business Process Manager of via e-mail aan dpm.nl.entrance@assaabloy.com.  

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, kun je contact opnemen met ASSA ABLOY Entrance Systems. Hierboven zie je met wie je contact kunt opnemen bij een aanvraag in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We kunnen contact met je opnemen en jou vragen jouw identi­teit te bevestigen om er zeker van te zijn dat wij jouw persoonlijke gegevens niet aan onbevoegden verstrekken. Wij kunnen eveneens vragen je verzoek te specificeren voordat wij tot actie overgaan. Zodra wij jouw identiteit hebben bevestigd, zullen wij de aanvraag overeenkomstig de toepasselijke wetgeving afhandelen.

Jij hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten als er een vermeende inbreuk op jouw persoonlijke gegevens heeft plaatsgevonden.

Updates en niet-naleving van deze privacyverklaring

Om te verzekeren dat wij voldoen aan de wet gegevensbescherming kan deze privacyverklaring te allen tijde door ons worden aangepast. Wij informeren jou over eventueel gemaakte veranderingen. Elke inbreuk op deze privacyverklaring dient te worden gemeld aan ASSA ABLOY Entrance Systems. Elke inbreuk op deze privacyverklaring – met inbegrip van elke verwerking of overdracht van persoonlijke gegevens voor een ander doeleinde dan als vermeld in deze privacyverklaring – wordt serieus genomen en zal leiden tot de nodige maatregelen (met inbegrip van kennisgeving aan de bevoegde officiële instantie voor gegevens­bescherming, indien de toepasselijke wetgeving dit vereist).

Wij verzoeken je ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zodat wij in staat zijn deze nauwkeurig en zorgvuldig te verwerken.